Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Obchodní podmínky obchodní společnosti MaDe, spol. s r.o.

   

  1. Úvodní ustanovení

  Tyto obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.madehracky.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost MaDe, spol. s r.o., se sídlem Pratecká 868/10b, 620 00 Brno, IČO : 18824978 (dále jen „prodávající") a kupujícího, kterým jsou osoby, které při uzavírání a plnění smluv jednají v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, dále spolky, školy, mateřské školky, školská zařízení apod. (dále jen „kupující"). 

  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu pouze zboží prvotřídní kvality, které si kupující objednal prostřednictvím internetového obchodu eshop.madehracky.cz, a které je se zobrazeným zbožím ve shodě v maximální možné míře (drobné změny barev jsou možné, ke drobnému zkreslení barev mohlo dojít digitalizací). 

  Prodávající se zavazuje, že bude uvádět skutečné a konečné ceny, které kupující za zboží včetně dopravy zaplatí.

  2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

  Každá objednávka, kterou kupující odešle, je považována za závaznou. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a že s nimi souhlasí. 

  Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy, jejímž předmětem je zboží v ní uvedené.   
  Pro účely kupní smlouvy je platná nabídka zboží včetně kupní ceny zveřejněné na serveru v době odeslání objednávky kupujícím. Kupní cenou se rozumí cena označená na serveru jako „cena", která se dále snižuje o případnou komerční slevu, je-li v době odeslání objednávky poskytována. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. 

  Prodávající po doručení objednávky zašle kupujícímu elektronickou odpověď, v níž potvrdí doručení objednávky. 

  Kupující sám nemá možnost objednávku zrušit - tuto akci provádí pouze prodávající (obvykle po dohodě s kupujícím, např. z důvodu nemožnosti dodat zboží v daném termínu, případně z důvodu nemožnosti autorizace skutečné identity kupujícího). Zrušení objednávky je účinné, pokud je prodávajícímu doručeno dříve, než prodávající odevzdal zboží k přepravě kupujícímu. 

  Internetový obchod eshop.madehracky.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných i podstatných náležitostí kupní smlouvy. Obsahuje vždy název, kód a cenu zboží. 

  Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v sekci „Dokončení návrhu kupní smlouvy" v řádku „Dodací adresa". 

  Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu eshop.madehracky.cz, dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování jeho údajů a údajů o jeho nákupech. 

  Prodávající se zaručuje, že údaje týkající se kupujícího bude chránit v maximální možné míře a neposkytne je třetím subjektům. 

  Prodávající dodává kupujícímu spolu se zbožím fakturu – daňový doklad a dodací list. 

  Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu – daňový doklad a dodací list po jejich převzetí prohlédnout a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 dnů. To platí především na případy, kdy dodané zboží nesouhlasí s obsahem dodacího listu nebo dodací list není správně vyplněn. V oznámení je kupující povinen vady specifikovat. 

  Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

  3. Práva a povinnosti kupujícího

  Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno. 

  Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným odesláním. 

  Kupující má právo na vymazání svých údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

  4. Práva a povinnosti prodávajícího

  Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží od smluvního přepravce prodávajícího, příp. při převzetí zboží v provozovně prodávajícího při osobním odběru, obdrží kupující ke zboží fakturu - daňový doklad. 

  Prodávající se zavazuje vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to kupující písemně požádá. 

  Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu. 

  Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li prodávající od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou kupní cenu nejpozději do 3 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy. 

  Plnění se považuje za nemožné i v případě, že objednané zboží se přestalo dodávat na trh ČR, případně začalo být dodáváno prodávajícímu za vyšší cenu, takže by byl jeho prodej kupujícímu za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný (při zohlednění nákladů na dopravu a udržování Internetového obchodu eshop.madehracky.cz) 

  Odstoupil - li kupující platně od smlouvy, je prodávající povinen vrátit kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží sníženou o:

  (I) náklady prodávajícího spojené s vrácením zboží a jeho přípravou k dalšímu prodeji, 
  (II) případné náklady spojené s opakovaným doručováním a uskladněním zboží u dopravce, jakož i 
  (III) částku odpovídající rozdílu mezi zaplacenou cenou zboží a cenou, za kterou prodávající nabídne vrácené zboží k prodeji jako použité, nelze - li je prodat jako nové. 

  Prodávající vystaví bez zbytečného odkladu po vrácení zboží kupujícím dobropis – daňový doklad a tento zašle kupujícímu k podpisu. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu vráceného zboží bezhotovostním převodem na účet a to nejpozději do 15 dnů od doručení dobropisu – daňového dokladu podepsaného kupujícím.

  5. Reklamace

  V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího. 

  Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem eshop.madehracky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese Pratecká 868/10b, 620 00 Brno nebo na e-mailové adrese: fakturace@madehracky.cz. Oznámení o vadách musí obsahovat: název kupujícícho nebo jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, popis vady a popis toho, jak vada vznikla. 

  Po obdržení oznámení o vadách prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího apod.). 

  Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. 

  V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být jeho reklamace uznána. 

  Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura. 

  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny. 

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. 

  Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena záruční doba delší. Pokud je záruční doba delší než 24 měsíců, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. 

  Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží. 

  Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu kupujícím určenou. 

  Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží. 

  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.

  6. Bezpečnost a ochrana soukromí

  Ochrana osobních údajů kupujícího, který je osobou s identifikačním číslem nebo daňovým identifikačním číslem, je poskytována v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, které nabylo účinnosti dne 25. května 2018).

  Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, fakturační adresa, adresa dodání , identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen „osobní údaje“).

  Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.

  Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

  Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na adresu prodávajícího.

  V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat :

  - prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  - prodávajícího nebo zpracovatel o odstranění tohoto stavu. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

  Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

  Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím prodávajícího a se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na svoji elektronickou adresu.

  7. Závěrečná ustanovení

  Tyto podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 

  Na ostatní práva a povinnosti účastníků kupní smlouvy, která nejsou těmito podmínkami upravena, se vztahují ustanovení občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů.