Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Obchodní podmínky společnosti MaDe, spol. s r.o.

  Obchodní podmínky

  I.

  Rozsah

  1. Tyto Obchodní podmínky ve smyslu ust. §1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní podmínky“), určují obsah kupní smlouvy uzavřené mezi obchodní společností MaDe, spol. s r.o. jako prodávajícím (dále jen „Prodávající“) na straně jedné a kupujícím (dále jen „Kupující“) na straně druhé.

  2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, přičemž odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před zněním Obchodních podmínek.

  II.

  Předmět smlouvy

  1. Kupní smlouvou se Prodávající zavazuje odevzdat Kupujícímu jím objednané zboží (dále jen „Zboží“), které je předmětem koupě, umožnit mu nabýt vlastnické právo k němu a Kupující se zavazuje předmět smlouvy převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

  2. Kupní smlouva budu mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena jedním z následujících způsobů :

  a/ Kupující zašle objednávku elektronickou formou na e-mailovou adresu Prodávajícího a tato objednávka buď bude potvrzena ze systému Prodávajícího nebo se dále postupuje dle bodu 3.;

  b/ prostřednictvím internetového B2B portálu na webové adrese https://eshop.madehracky.cz/eshop/;

  (potvrzeno automatickým potvrzením ze systému a dodáním zboží)

  c/ Kupující učiní objednávku objednávkovou čtečkou na kontraktační výstavě pořádané Prodávajícím a objednávka mu bude Prodávajícím potvrzena (upřesněno v bodu 3);

  d/ Kupující učiní objednávku standardizovanou výměnou dat komunikací EDI a objednávka mu bude Prodávajícím potvrzena. 

   

  3. Režim předobjednávky

  Režim předobjednávky zboží je zvláštní režim objednávky zboží. Kupující svojí objednávkou akceptuje podmínky režimu předobjednávky zboží.

  Potvrzení dodání zboží

  Zboží nabízené Prodávajícím v režimu předobjednávky představuje nový sortiment zboží na danou sezónu, u kterého Prodávající zajišťuje jeho výrobu a dopravu z výrobních závodů po celém světě. Zároveň si Kupující v režimu předobjednávky objednává zboží stávajícího sortimentu, zboží s marketingovou propagací, akční položky, a zajišťuje si dostupnost takového zboží. Z tohoto důvodu jsou podmínky v režimu předobjednávky odlišné oproti standardní objednávce zboží ze skladových zásob Prodávajícího.

  Prodávající zašle Kupujícímu „Potvrzení dodání“ 2 až 3 měsíce po objednání zboží. Doručením „Potvrzení dodání“ Kupujícímu bude uzavřena kupní smlouva.

  Pokud Prodávající v „Potvrzení dodání“ změní cenu zboží, jeho množství nebo zruší položky zboží z předobjednávky, bude kupní smlouva uzavřena až přijetím (akceptací) „Potvrzení dodání“ Kupujícím.

  Cena

  Ceny zboží uvedené v nabídce Prodávajícího jsou bez DPH s dodáním na adresu sídla Kupujícího v České republice nebo Slovenské republice.

  Prodávající si vyhrazuje v „Potvrzení dodání“ změnit cenu zboží v závislosti na změně vstupních nákladů výroby a dopravy.

  Dodací podmínka

  Zboží bude Prodávajícím dodáváno Kupujícímu neprodleně a průběžně od jeho dodání na sklad Prodávajícího. Zboží potvrzené Prodávajícím v „Potvrzení dodání“ bude mít Prodávající na skladě nejpozději do 4 měsíců od zaslání „Potvrzení dodání“. Kupující se zavazuje veškeré zboží odebrat ze skladu Prodávajícího nejpozději do 2 měsíců od jeho dodání na sklad Prodávajícího. Pokud Kupující v této lhůtě zboží ze skladu Prodávajícího neodebere, je Prodávající oprávněn zbylé zboží odeslat na adresu sídla Kupujícího. Nepřevezme-li Kupující toto zboží, je Prodávající oprávněn požadovat po něm náhradu vzniklé škody.

  Výhrada vlastnictví

  Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží vlastnictvím Prodávajícího. 

                                                                                                                                                                         

  III.

  Cena a platební podmínky

   

  1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v cenách uvedených v ceníku Prodávajícího platného a účinného v okamžiku, kdy Kupující učiní objednávku Zboží.

  2. Úhradu za odebrané Zboží provede Kupující Prodávajícímu při dodání Zboží dobírkou, platební kartou, on line bankovním převodem nebo na základě faktury vystavené Prodávajícím po dodání Zboží Kupujícímu ve lhůtě splatnosti do 14 dnů od data jejího vystavení. Nastavení splatnosti podléhá schválení Credit managementem firmy MaDe.

  3. Při odběru Zboží do částky ve výši 3.600,- Kč bez DPH bude Prodávajícím k ceně Zboží účtováno dopravné a balné ve výši 195,- Kč bez DPH.

   Při odběru Zboží nad částku ve výši 3.600,- Kč Kč bez DPH nebude Prodávajícím k ceně zboží dopravné a balné účtováno.

  4.  Vyhlásí-li Prodávající výši procentních slev pro určené objemy odebraného Zboží, zavazuje se tyto slevy poskytnout Kupujícímu, pokud Kupující splní podmínky poskytnutí slevy. Sleva bude poskytnuta při každém jednotlivém odběru Zboží. Prodávající má právo rozhodnout, že v rámci jednoho kalendářního měsíce lze jednotlivé odběry Zboží sčítat a uplatnit slevu odpovídající sečtenému množství odebraného zboží Kupujícím. Prodávající má právo k datu, které sám určí, výši procentních slev změnit nebo zrušit.

  5. Pro všechny případy slev a provizí je výpočtovou základnou množství odebraného Zboží v Kč bez DPH Kupujícím. Prodávající má právo rozhodnout o případné kumulaci slevy a provize.

  IV.

  Dodání zboží

            1. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu :

            - prostřednictvím přepravní společnosti vybrané Prodávajícím;

  - vlastní dopravou Prodávajícího.

            2. Prodávající dodá Zboží Kupujícímu na adresu uvedenou Kupujícím v objednávce.

  3. Pokud Kupující pověří třetí osobu, aby jeho jménem Zboží převzala, předá Prodávajícímu kopii písemného zplnomocnění pro tuto třetí osobu.

  4. Pokud bude Zboží dodáno dle požadavku Kupujícího na jinou adresu než na jeho běžnou adresu dodání nebo bude Zboží dle požadavku Kupujícího dodáno na adresu jeho zákazníka, stane se Kupující vlastníkem Zboží jeho předáním dopravci Prodávajícím. Potvrzení o předání Zboží Prodávajícím dopravci v tomto případě nahrazuje doklad o převzetí Zboží Kupujícímu.

  5. Při převzetí Zboží od dopravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit dopravci.

  V.

  Nabytí vlastnického práva a nebezpečí škody

  Vlastnické právo a nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím, tj. potvrzením dodacího listu Kupujícím nebo třetí osobou Kupujícím zplnomocněnou.

  VI.

             Záruka

  1. Prodávající dodá Kupujícímu Zboží v požadovaném množství, jakosti, odpovídající požadavkům platných právních předpisů a vlastnostech, které si Prodávající a Kupující ujednali, a chybí-li toto ujednání o vlastnostech, bude mít Zboží takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží.

  2. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost na dodané Zboží v délce 24 měsíců ode dne jeho dodání Kupujícímu. Kupující je povinen oznámit případné vady Zboží písemně Prodávajícímu neprodleně, nejpozději však do konce záruční lhůty.

  3. V reklamačním protokolu je Kupující povinen uvést kód reklamovaného Zboží, EAN a popis vady.

  4. Reklamace budou Prodávajícím vyřizovány v následujícím pořadí :

             - opravou, je-li vada Zboží opravitelná;

             - výměnou vadného Zboží za Zboží kvalitní;

             - vrácením kupní ceny.

  5. Na vady Zboží způsobené jeho nesprávným používáním nebo jeho nepřiměřeným opotřebením nebude Prodávajícím brán zřetel.

  VII.

             Sankce

  Prodávající má právo požadovat po Kupujícím v případě prodlení s úhradou faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené částky za každý i započatý den prodlení.

             VIII.

           Ochrana osobních údajů

  1. Kupující uděluje Prodávajícímu výslovně souhlas se zpracováním těchto svých osobních údajů: - jména a příjmení; - poštovní adresy; - emailová adresy; - telefonických kontaktů.

  2. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání obchodních nabídek Prodávajícím Kupujícímu.

  3. Doba zpracování osobních údajů trvá po dobu trvání kupní smlouvy a jeden rok od jejího ukončení.

  4. Kupující prohlašuje, že byl Prodávajícím řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Prodávajícímu poskytovány dobrovolně.

  IX.

  Závěrečná ustanovení

  Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.4.2021 a v celém rozsahu ruší všechny předchozí obchodní podmínky uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím.

  V Brně dne 1.4.2021

  MaDe, spol.s r.o.

  Vladimír Denk, jednatel