Nahrávám...
Aktualizuji zobrazený obsah
  Hledat
  Logo firmy (zobrazí úvodní stránku)
  Porovnat Košík

  Reklamace

  Reklamace

  V případě doručení objednaného zboží prostřednictvím některého ze smluvních dopravců prodávajícího, je kupující povinen zkontrolovat, zda zboží nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s dopravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího, pozdější reklamace nebudou akceptovány.

  Kupující je povinen dodané zboží a připojenou fakturu – daňový doklad a dodací list po jejich převzetí prohlédnout, přepočítat a případné zjevné vady a neshody se skutečným stavem zboží bez zbytečného odkladu telefonicky a písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů. Případné pozdější reklamace na fakturu nebudou akceptovány.

  Vznikne-li na zboží dodaném internetovým obchodem eshop.madehracky.cz reklamovatelná vada, může kupující uplatnit reklamaci písemně nebo e-mailem. Písemné oznámení o zjištěných závadách uplatňuje kupující na adrese: Knínická 2104/11, 66434 Kuřim nebo na e-mailové adrese: rma.b2b@madehracky.cz Oznámení o vadách musí obsahovat: jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, e-mail (je-li k dispozici), číslo daňového dokladu, podrobný popis vady a popis toho, jak vada vznikla a číslo produktu (Kód 1, Kód 2).

  Po obdržení oznámení o vadách prodávající bez zbytečného odkladu informuje kupujícího o následném postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má kupující vadné zboží doručit (sídlo prodávajícího, prodejny prodávajícího  apod.).

  Pro úspěšné vyřízení reklamace je bezpodmínečně nutné, aby kupující byl schopen předložit daňový doklad - fakturu. 

  V případě, že je zboží potřeba poslat zpět prodávajícímu, je kupující povinen zboží zabalit do originálního obalu. V případě, že kupující originální obal nemá, je povinen na vlastní náklad zajistit obal nový, vyhovující nárokům přepravy. Kupující bere na vědomí, že v případě nedostatečně chráněného zboží při přepravě nemusí být jeho reklamace uznána. Veškeré náklady spojené s přepravou zboží k reklamačnímu řízení nese kupující.

  Záruční list předává prodávající kupujícímu spolu se zbožím. Není-li záruční list u zboží doložen, nahrazuje jej faktura.

  V závislosti na druhu vad a na povaze zboží, v souladu s právními předpisy platnými v ČR, bude oprávněná reklamace řešena opravou zboží, výměnou zboží či vrácením zaplacené kupní ceny.

  Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktu, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

  Záruční doba je 24 měsíců, pokud není na prodané věci, jejím obalu, návodu nebo záručním listě vyznačena záruční doba delší. Pokud je záruční doba delší než 24 měsíců, určí prodávající podmínky a rozsah této záruky v záručním listě. 

  Prodávající je povinen reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne jejího doručení případně ode dne předání reklamovaného zboží.

  Je-li reklamace důvodná, prodávající ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci vyzve kupujícího, aby si opravené nebo vyměněné zboží vyzvedl, případně zboží zašle kupujícímu na jeho náklady poštou na adresu kupujícím určenou.

  Pokud prodávající reklamaci neuzná, oznámí to kupujícímu v přiměřené lhůtě. Spolu s oznámením o neuznání reklamace prodávající kupujícímu sdělí, kolik by stála výměna nebo oprava zboží.

  Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o neuznání reklamace sdělit prodávajícímu, zda žádá o provedení výměny či opravy zboží za úplatu, jinak je povinen si zboží v téže lhůtě vyzvednout nebo sdělit prodávajícímu adresu, kam má být zboží zasláno. Náklady spojené s vrácením zboží kupujícímu nese kupující.